Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

OÜ Blueberry Invest ( registrikood 16471233) haldab Rahaasjadest (edaspidi “Rahaasjadest”) veebilehekülge https://rahaasjadest.ee. Meiega saab ühendust võtta: info@rahaasjadest.ee

Teenuse osutamise käigus võib Rahaasjadest töödelda Sinu isikuandmeid seoses kolmandate isikutega ning Sinu isikuandmeid nendele edastada. Isikuandmete „volitatud töötleja“ on füüsiline või juriidiline isik, avaliku võimu kandja, asutus või muu organ, mis töötleb isikuandmeid haldaja (Rahaasjadest) nimel.

 • Rahaasjadest kogub Kliendilt veebilehele registreerimisel Nõustajale vajalikud isikuandmed;
 • Rahaasjadest teavitab Klienti tema isikuandmete töötlemisest õigusabi andmise eesmärgil;
 • Rahaasjadest ja Nõustaja tagavad, et Klientide isikuandmetele ei saaks ligi isikud, kellel puudub selleks vajadus, kasutades selleks vajalikke tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid;

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja OÜ Blueberry Invest (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Adnesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab Rahaasjade veebilehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel. 

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Klient vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Klient on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta Kliendi poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest Kliendile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

Kliendi isikuandmete kaitse on meie jaoks oluline ning me teeme kõik endast oleneva, et Kliendi isikuandmeid parimal moel kaitsta ning rakendada isikuandmete töötlemisel valdkonna parimaid praktikaid.

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid Kliendi isikuandmeid:

 • Nimi, telefoninumber, e-posti aadress, isikukood, elukohaandmed.
 • Õigusliku probleemi kirjeldus.
 • Suhtluskeel
 • Teenuse osutamisele kulunud aeg.
 • Osutatud teenuse  maksumus ja maksetega seotud andmed.
 • Teenuse osutamisega seotud küsimuste ja vaidluste andmed.
 • Arveduskonto number
 • Maksekaardi detailid

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) Klient on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik Kliendi osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt Kliendi taotlusel

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – kuni kolm aastat

3.4.3. Klientidele osutatud õigusabiteenuse makseandmeid säilitatakse kolm aastat pärast viimase arve väljastamist.

3.4.4. Pärast õigusabiteenuse osutamist so pärast probleemi lahendamist, jäävad Kliendi isikuandmed ja lahendatud õigusliku probleemi andmed sh viimasega seotud andmed nõustajale nähtavaks kuni Kliendilepingu lõppemiseni.

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – kuni kolm aasta

3.4.7 Maksmisega seotud vaidluste korral säilitatakse andmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui seitse aastat.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil info@rahaasjadest.ee

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.rahaasjadest.ee kaudu.