Võlgnikule

Täitemenetluse seadustiku kohaselt on võlgnikuks isik, kelle vastu on esitatud (võla) nõue. Nõue võib olla nii rahaline kui mitterahaline (nt. lapse üleandmine ja lapsega suhtlemise võimaldamine, kinnisasja väljaandmine).
 
Nõude kohtutäiturile saab esitada kui on olemas kehtiv täitedokument (kohtuotsu), mille Sissenõudja (võlausaldaja) on edastanud kohtutäiturile täitmiseks.
 
Siin leheküljel on koondada kõik vajalik võlgnikule, mis võikisd abiks olla täitemenetluses.
Täitmisteade, täitemenetlus

Kohtutäitur teeb täitmisteatega ettepaneku täita täitedokument vabatahtlikult.

Täitedokumendis on ära toodud võlgnetav summa koos kohtutäituritasudega ning viidatud võimalikule lisanduvale viivisele.

Täitedokumendi vabatahtliku täitmise tähtaeg on 30 päeva täitmisteate kättetoimetamise päevast arvates.

Elatisnõude puhul ei või vabatahtliku täitmise tähtaeg olla pikem kui kümme päeva.

Kui täitedokument täidetakse vabatahtlikult enne tähtaja möödumist, võib võlgnikult nõuda vaid täitemenetluse alustamise tasu. Alus: kohtutäituri seadus § 32 lg 4.

Nõue on vabatahtlikult täidetud, vaid juhul kui  kui on makstud ka täitedokumendiga ettenähtud lisandunud viivis. Pärast vabatahliku tasumist enne tähtaja möödumist tuleb küsida ka kinnitust kohtutäituril nõude tasumise kohta veendumaks, et nõue on tasutud. 

Kui täitedokumenti ei ole vabatahtlikuks täidetud antud tähtaja jooksul, kohustub kohtutäitur tarvitusele võtma kõik täitemenetluse seadustikus lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks ning nõuab kohtutäituri tasu kohtutäituri seaduses sätestatud ulatuses. Täitemenetluse käigus võivad nõudele lisanduda täiendavad täitekulud, sealhulgas kohtutäituri lisatasu täitetoimingute läbiviimise eest. Täitekulud kannab võlgnik Alus: kohtutäituri seadus § 30 lg 1 ja 2.

Täitmisteate kättesaamisel tuleb täita kaasas olev andmete vorm ning edastage see meie e-mailile skaneerituna, tavaposti teel, tuues selle isiklikult kohale või jättes täidetud vormi kohtutäituri büroo ukse taha asuvasse postkasti.  Andmete vormi ning dokumentide edastamine kohtutäiturile tagab, et kohaldatakse korrektselt seadusega ettenähtud elatusmiinimum. Elatusmiinimumi kohaldamiseks tuleb esitada kohtutäiturile ka sissetulekuid tõendavad dokumendid: kuue kuu pangakonto väljavõte (kui saadate e-maili teel, siis pdf formaadis), koopia töölepingust, koopia Töötukassa tõendist jne. 

Võlgnikul on õigus täitemenetluse raames saada informatsiooni ning vajadusel taotleda aega kohtutäituri vastuvõtule. Kui esindajaks on kolmas isik (nt. võlanõustaja), on kohtutäiturile vajalik esitada esindamist tõendav volikiri. Volikirja saab võlanõustaja käest küsida. 

Kõik sissenõutavad summad (sealhulgas täitekulud) tuleb tasuda kohtutäituri ametialasele arvelduskontole. Raha ülekandmisel tuleb selgitusse kirjutada: täiteasja number 084/20__/___ ning võlgniku ees- ja perekonnanimi.