Üürilepingu näidis

5,00 

Eluruumi üürilepingu näidis allalaadimiseks.

Eluruumi üürilepingu näidis allalaadimiseks. Üürilepingu näidisega on võimalik saada kuni 30 min tasuta konsultatsiooni, et enne üürilepingu sõlmimist uue üürilisega saaks võimalike ebakõlasid ja vasturääkivusi vältida.

Üürilepingu alusel annab üürileandja üürnikule mingi asja (enamasti eluruumi) üürile. Üürilepinguid reguleerib võlaõigusseadus VÕS. Antud üürilepingu näidis sisaldab allpool toodud mõlema osapoole õiguseid ja kohustusi.

Üürilepingu sõlmimisel osapoolte õigused ja kohustused

 • Osapooled on kohustatud lepingust tulenevaid kohustusi täitma.
 • Osapooled on kohustatud teisele osapoolele esitama tõest informatsiooni.
 • Osapooltel on õigus lõpetada leping mõlema osapoole kokkuleppel.
 • Osapooltel on õigus muuta lepingut mõlema osapoole kokkuleppel.
 • Kui üürilepingu osapoolte vahel tekkinud vaidlusi ei suudeta lahendada läbirääkimiste teel, on võimalik pöörduda maakohtu või üürikomisjoni poole.
 • Osapooled ei pea alati oma seadusest tulenevaid õiguseid kasutama ja võivad tulle teisele osapoolele vastu. Näiteks üürileandja võib alandada üüri või pikendada maksetähtaega kui üürnikul tekivad finantsraskused või lõpetada leping ennetähtaegselt, ilma, et üürnik peaks maksma lepingus järgi järele jäänud kuude eest üüri. (nt. saab sõlmida kirjaliku maksegraafiku lepingu lisana)

Üürileandja õigused üürilepingu sõlmimisel

 • Üürileandjal on õigus nõuda üürnikult tagatisraha kuni kolme kuu üüri ulatuses.
 • Üürileandjal on õigus kõrvaldada üüritavatest ruumidest puudused.
 • Üürileandjal on õigus lepingu lõppedes saada ruum tagasi oma valdusesse.
 • Üürileandjal on õigus tagatisrahast teha tasaarvestusi üürniku võlgnevustega ja üürileandja varale tekitatud kahjuga.
 • Üürileandjal on õigus üürileping erakorraliselt üles öelda, kui üürnik ei kasuta ruume heaperemehelikult ja sihtotstarbepäraselt, on kahel järjestikusel makseperioodil üüri tasumata jätnud, või on ilma piisava tagatiseta kuulutanud välja pankroti. Lisaks saab üürileandja lepingu erakorraliselt üles öelda, kui ruumides on ohtlik viibida.

Üürileandja kohustused üürilepingu sõlmimisel

 • Üürileandja on kohustatud tagama ruumi kasutuskõlbulikkuse ja vastavuse lepingutingimustele.
 • Üürileandja on kohustatud eluruumi puudused omal kulul likvideerima.
 • Üürileandja on kohustatud austama üürniku kodu puutumatust.

Üürniku õigused

 • Üürnikul on õigus saada üürileandjalt lepingutingimustele vastav ruum.
 • Üürnikul on õigus üüritud eluruumides elada koos oma perekonnaliikmetega, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti.
 • Üürnikul on õigus üüri tõstmine 30 päeva jooksul vaidlustada.
 • Üürnikul on õigus saada pärast lepingu lõppemist tagasi üürileandja käes olev tagatisraha koos intressidega, kui üürileandjal ei ole üürija suhtes (potentsiaalseid) varalisi nõudeid.
 • Üürnikul õigus üürileping erakorraliselt üles öelda, kui ruume ei ole üürileandjast tulenevatel põhjustel võimalik kasutada või nendes on ohtlik viibida.

Üürniku kohustused

 • Üürnikul on kohustus ruumi eest tasuda üürileandjale vastavalt lepingus toodud tingimustel.
 • Üürnikul on kohustus ruumi heaperemehelikult ja sihtotstarbepäraselt kasutada, naabritega arvestada ja järgida korteriühistu reegleid.
 • Üürnikul on kohustus likvideerida pisipuudused.
 • Üürnikul on kohustus küsida ruumis suuremate muudatuste tegemiseks üürileandja kirjalikku luba. (sõlmida üürilepingu lisa)
 • Üürnikul on kohustus teavitada üürileandjat tekkinud puudustest. (e-posti teel kirjalikult)
 • Üürnikul on kohustus tagastada lepingu lõppedes ruumid lepingule vastavas seisundis. (vormistada üleandmise vastuvõtmise akt)