Kuidas arvutatakse elatist?

Pere ja Kodu on tulnud välja artikliga, kus jurist selgitab kuidas elatisraha summasi arvutatakse.

Nägin Facebookis kommentaari sellele postitusele, et iga täis mõistusega inimene toetab oma lapsi. Oleks see toetamine siis nii lihtne…

Kui suur on elatis?

Alustame sellest, mida seadus ütleb.
  • § 101. Elatis alaealisele lapsele
    (1) Igakuine elatis ühele lapsele ei või olla väiksem kui käesoleva paragrahvi alusel arvutatud summa.
  • (2) Kohus võib elatise välja mõista kindla summana või muutuva suurusena, määrates ette kindlaks elatissumma suuruse arvutamise alused.
  • (3) Igakuise elatise arvutamise aluseks on baassumma. Baassumma ühe lapse kohta on 200 eurot, mida indekseeritakse iga aasta 1. aprillil Statistikaameti poolt ametlikult avaldatud eelneva aasta tarbijahinnaindeksi muutusega. Pärast indekseerimist loetakse järgmisel aastal baassummaks eelmisel aastal indekseerimise tulemusel saadud baassumma.
  • (4) Baassummale lisandub kolm protsenti eelneva kalendriaasta kohta Statistikaameti kodulehel avaldatud Eesti Vabariigi keskmisest brutokuupalgast. Lisanduv summa arvutatakse vastavalt brutokuupalga muutusele iga aasta 1. aprillil.
  • (5) Vanem ei pea andma ülalpidamist ulatuses, milles lapse vajadused saab rahuldada lapsetoetuse ja lasterikka pere toetuse arvel. Loetakse, et lapse vajadused saab rahuldada kogu lapsetoetuse arvel ja poole lasterikka pere toetuse arvel, mis on jagatud võrdselt toetust saava pere kõigi laste vahel.
  • (6) Kui laps viibib kohustatud vanema juures aasta jooksul keskmiselt seitse kuni viisteist ööpäeva kuus, vähendatakse elatise summat proportsionaalselt kohustatud vanemaga koos veedetava ajaga.
  • (7) Kui isik on kohustatud elatist tasuma sama pere mitmele lapsele, vähendatakse järgnevate laste puhul elatise summat 15 protsenti esimese lapse elatise summaga võrreldes. Elatise summat ei vähendata mitmike puhul ja laste puhul, kelle vanusevahe on suurem kui kolm aastat.

Elatiskalkulaator

Elatiskalkulaator on tööriist, mis aitab vanematel saavutada kokkulepet lapsele makstava miinimumelatise osas. Perekonnaseaduse alusel arvutatakse elatise suurus valemi järgi, mis arvestab olulisemaid lapse ja tema vanema eluga seotud asjaolusid.

Rõhutada tuleks siin sõna MIINIMUM, sest kohus võib siiski elatise määrata erinevas summas, lähtudes lapse tegelikest vajadustest (mh erivajadused), kummagi vanema varalisest seisust, lapse kulude jaotusest vanemate vahel, teistest ülalpeetavatest perekonnas või teistest perekonnaseaduses välja toodud alusest.

Tegelike vajaduste all peetakse eelkõige silmas vajaduspõhiseid kulusid. Näiteks elamiskulud ja minimaalsest tarbimiskulutustest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks. Elatise eesmärk ei ole katta kõik lapsega seotud kulud. Elatis peab katma poole vajaduspõhistest kuludest.

Üks oluline asi, mis ära unustatakse on see, et elatis nõuab tegelikult laps. 

Ei ole normaalne nõuda enda lapsele rohkem elatist kui ise majanduslikult toime ei tule. Kohus ütles mulle, et ma otsigu tasuvam töö, sest mina pean ise vaatama, kuidas iseennast ja oma kaheaastat pätakat üleval pean. Aga vot elatist eraldi elavale lapsele olgu miinimumina makstud koos saba ja sarvedega. (sry sõnakasutust aga see väljendab paremini ruumis valitsenud emotsioone). Ütled küll, et väike laps ja lasteaiakohta ei saanud ja raha maksad niigi lapsehoidjale. Keeruline oli…

Toon näitena enda viimase elatise nõudmise ja saan välja tuua, mis ma mööda olen pannud.

Elatise kalkulaarot. Kuidas arvutatakse elatist?

rahaasjadest-kuidas-arvutatakse-elatist-selgitus-arvutuskäik

 

Elatise kalkulaator arvutab elatise ühe aasta kohta ja muutub iga aasta 1. aprillil. Mina alustasin ülalpidamise nõudmist 2021 aasta lõpus ja sain maksekäsu teha 292 eurole, mille hiljem ümber muutsin. Ja loll nagu vahest olen, unustasin jälle selle elatishagisse sisse panna, et igaaastane indekseerimine arvesse võetakse. 

Mõned probleemid

Mõned probleemid kalkulaatoriga – see ei võta arvesse muutusi. Kui eelmisel aastal sain kirja panna 0 ööpäeva, siis tänaseks peaksin sinna 7 ööpäeva märkima. Elatist saav vanema tahab saada eelkõige võimalikult palju elatist. Aga samal ajal kui ma pean tasuma elatist, siis loomulikult tahan, et võetakse kõiki asjaolusid arvesse – muutunud sissetulekut, muutunud ööpäevade arvu, muutunud peretoetust jne. Wow ma mõtlesin just oma peas välja automaatse tehnoloogilise lahenduse, et vähendada kohtuskäimisi

Praeguse arvutuse järgi peaksin saama elatist 215.64 aga kui ma muudan ööpäevi siis summa vähendes 100 euro võrra. Siinkohal on see fikseeritud summa parem. Parem fikseeritud 213 kui uuesti muuta ja 115 eurot saada. See muidugi ei tähenda, et teine pool ei või kohtusse minna.  Samas kui ma ise kohtunik oleks, pigem laste huvides vaataksin vanemate sissetulekuid ja lapse kulusid ning määraks mingi konkreetse summa ja perioodi. Määraks mingi fikseeritud elatise summa.

Mina õnneks saan rohkem ehk 250 eurot, mida teine vanem ise vabatahtlikult on nõus maksma (veebruaris väga ei tahtnud aga lõpuks sain ikka – läks apeetki 🙁 ), sest me olime abielus ja laps on alla kolme aastane. See tähendab, et mul tekib õigus nõuda ka enda ülalpidamist. PKS § 72. Last hooldava lahutatud abikaasa ülalpidamise kohustus.

Elatisekalkulaatril on baassumma nüüd suurem kui 200, sest eespool on öeldud, et baassumma ühe lapse kohta on 200 eurot, mida indekseeritakse iga aasta 1. aprillil Statistikaameti poolt ametlikult avaldatud eelneva aasta tarbijahinnaindeksi muutusega. Pärast indekseerimist loetakse järgmisel aastal baassummaks eelmisel aastal indekseerimise tulemusel saadud baassumma.

Üks asi, mida ma hetkel ei muutnud oli brutotöötasu. Ma ei tea kui palju kohustatud vanem brutotöötasu tegeikult saab. Kui ma arvutasin palju ma ise saan ja palju ise elatist maksma peaksin, siis tuleb välja, et maksan praegu elatist rohkem kui seadus. Peaksin selle ära muutma. Miks? Mitte sellepärast, et lapse elus osaleda ei taha või ülalpidamises. Isal suu peas olemas, saab juurde küsida. Peamiselt jääb minul raha rohkem kätte, et lapsega rohkem koos aega veeta.

Kuidas elatist tasuda?

PKS § 100. Ülalpidamise andmise viis. (1) Ülalpidamist antakse üldjuhul raha perioodilise maksmisega (edaspidi elatis). Kui selleks on mõjuv põhjus, võib kohustatud isik nõuda, et tal võimaldataks anda ülalpidamist muul viisil.  Kohustatud isik võib nõuda mõjuval põhjusel aga kuna seadus mõjuvat põhjust siin välja ei too, siis näiteks minu puhul ei olnud mõjuvaks põhjuseks alla kolme aastane laps. 

Perioodiline tasumine toob probleeme, sest ei saa oodata, et eraldi elava vanema sissetulekud püsivad järgmiseks 18 aastat muutumatuna kuni laps saab täisealiseks.

Sama paragrahv .(2) Alaealise lapse vanem täidab lapse ülalpidamise kohustust elatise maksmise teel eeskätt juhul, kui ta ei ela lapsega koos või kui ta ei osale lapse kasvatamises. Elatist peab kasutama lapse huvides.

Selle punkti järgi saab ülalpidamist nõuda olenemata sellest kas vanem elab lapsega koos või mitte. Selle alusel tuli mul viimane kord endal elatis nõuda. Isa käis tööl aga arveid olid kõik minu tasuda, kuna olime abielus, siis PKS kohustab teist osapoolt panustamas.

Samas tähenda see punkt seda, et üksikvanem ei saa lapsega kodus istuda kuni ta saab kolme aastaseks. Pärast vanemahüvitise lõppu on üksikvanemal kohustus tööle minna, et iseennast üleval pidada ja panustada võrdselt teise vanemaga lapse ülalpidamisse.

Kommentaar, mille Facebooki lisasin

Seadus näeb ette, et mõlemad vanemad teenivad iseendale enda ülalpidamiseks raha. Arvestades sissetulekut saab lubada endale ja oma lastele teatud elutingimusi. Alampalgasaaja ei saa palees elada ja eeldada, et teine vanem, kes sama alampalka saab jõuab selle elatisest kinni maksta. Elatise eesmärk ei ole katta kõik lapsega seotud kulud. Elatis peab katma poole vajaduspõhistest kuludest. Näiteks elamiskulud ja minimaalsest tarbimiskulutustest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks. Siiski tuleb arvestada, et vääramatu jõu tulemusel võib üks vanematest jääda töötuks või tema tervis ei võimalda parajasti tööl käia. Elatis aga eelab, et seda tasutakse perioodiliselt igakuiselt.

Kui üksikvanemana ma saan töötuks jäädes kulusid kokku hoida ja ma ei saa oma lapsele võlgu jääda, siis eraldi elavale lapsele saab sellises olukorras võlgu jääda, isegi kui muul moel lapse elus osaleda. Nt riideid ei pea alati ostma, vaid saab taaskasutusest. Nt olen töötu aga lapsel uut jopet vaja, saan taaskasutusest ja raha pole oluline aga selliselt ei saa toimida eraldi elav vanem, et toob taaskasutusest jope või küsib toiduabi, et tagada lapse heaolu. Eriti hea on see, et ise saan riideid ja toitu taaskasutusest/toiduabist, hoian kulusid kokku aga eraldi elav vanem peab ikka rahaliselt sama summa välja käima. Miks?

Miks eraldi elav vanem samu privileege ei võiks saada töötuse/haiguse korral? Pigem maksta miinimum elatis, millele lapsega koos elav vanema teise osa juurde paneb ja õpib saadud summaga majandama. Säästab näiteks suuremateks kuludeks ja näiteks elamiskulud ei muutu laste arvust. Mul võib kodus olla siin üks, kaks, kolm last aga üüri ma sellest rohkem ei maksa. Pigem enda osakaal üüri tasumisel väheneb kui lapsi rohkem. Mõlemad vanemad peavad kuskil elama ja peavad arvestama oma rahakoti suurusega.

 

Subscribe
Notify of

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x