Kes oskab õigust ja matemaatikat? :D

Püüan välja arvutada kui palju on elatis kokku olnud 2018, 2019, 2020 ja 2021 (jaanuarist kuni septembrini).

Kohtuotsuses on märgitud, et mõistetakse ülalpidamiseks välja igakuine elatusraha 100 (ükssada) eurot, kuid mitte vähem kui 40 % (nelikümmend protsenti) perekonnaseaduse § 101 lg 1 sätestatud elatise miinimummäärast alates hagi esitamisest  kuni lapse täisealiseks saamiseni. Perekonnaseaduse § 101 lg 1 sätestab, et Igakuine elatis ühele lapsele ei või olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära. 

Nüüd on mulle ette antud kahe erineva kohtutäituri arvutused. Ühe puhul arvestab kohtutäitur, et palga alammäärast tuleb võtta 40% ja teise puhul arvestatakse, et 40% tuleb võtta poolest miinimumist. Kumb on õige??

Kohtutäitur 1. 2017.aastal oli kuupalga alammäär 470 eurot ja 40% sellest on 188 eurot, 2018. aastal oli palga alammäär 500 eurot ja 40% sellest on 200 eurot, 2019.aastal oli palga alammäär 540 eurot ja 40% sellest on 216 eurot. Käesoleval aastal on 40% palga alammäärast 233.60 eurot.

Kohtutäitur 2. Perekonnaseaduse § 101 lg kohaselt tuleb elatist tasuda poole palga alammäära ulatuses, 2020.aastal on kuupalga alammäär 584 eurot, kohus on Teie puhul vähendanud elatise suurust ning mõistnud Teilt välja elatise summas 100.00 eurot, kuid mitte vähem kui 40% Perekonnaseaduse § 101 lg-s 1 sätestatud elatise miinimummääras. Seega 2020. aastal on Teie igakuine kohustus 584/2*40%=116.80 eurot.

Nüüd olen segaduses. Mis summas peaks olema 2018, 2019, 2020 ja 2021 ühes kuus makstav elatis? See on oluline neile võlgnikele, kelle osas on tehtud elatisabi avaldus ja jooksev elatis on vähendatud, sest elatisabi on 100 eurot. Kui võlgnik on elatist vähendanud ja tegelenud elatisvõla vähendamisega, siis elatisabi korras riigile võlgu ei olda aga see tähendab, et jookseva ülalpidamise osas ollakse võlgu teisele vanemale.

Eesmärgid:

  • Arvutada välja igakuine summa, mis tuli elatiseks tasuda erinevatel aastatel alates elatisvõlgnevuse arestist.
  • Leida kogu ülalpidamise summa elatise arestile järgneval perioodil kuni elatisvõla tasumiseni.
  • Vaadata emta lehelt riigi poolt tasutud elatisabi summat.
  • Kogu ülalpidamise (elatisvõlgnevuse arestist kuni tasumiseni) summast maha arvestada elatisabi.
  • Arvutada summast maha enda poolt tehtud tasumised otse sissenõudjale.
  • Saada summa, mis on võlgnikul jäänud sundtäitmise perioodil teisele vanemale ülalpidamiseks tasumata. / Või mida peab elatisabi saanud vanem ise riigile tagasi tasuma.

Mulle endale tundub õige, et elatise miinimummäärast arvestatakse 40%, mitte kogu miinimumpalgast ehk siis see teine peaks õige olema. Ka enda puhul olen arvestanud selle teise variandiga aga mine tea. Äkki olen jälle teadmatusega ämbrisse astunud.

Photo by Pixabay on Pexels.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *